با تدوین و اصلاح مقررات؛

حضور اپراتورهای ارتباطی در بورس

حضور اپراتورهای ارتباطی در بورس به گزارش تعمیر تلفن معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از رفع موانع احتمالی ورود اپراتورهای ارتباطات ثابت ( FCP) به بازار بورس و یا ادغام آنها با یكدیگر با تدوین مقررات جدید و یا اصلاح مقررات قبلی، اطلاع داد.


به گزارش تعمیر تلفن به نقل از مهر، صادق عباسی شاهكوه شكل گیری اپراتورهای بزرگتر در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهت تحقق هدف ۲. ۵ برابرشدن این بازار در طول برنامه ششم توسعه عنوان نمود و اظهار داشت: ادغام اپر